Verwarmingstoelage

Heeft u een laag inkomen en verwarmt u met huisbrandolie (stookolie of mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, dan kunt u via het Sociaal Huis/OCMW beroep doen op de verwarmingstoelage van het federale stookoliefonds. U kunt een toelage ontvangen voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid gebeuren.

Meer info: www.verwarmingsfonds.be

Voorwaarden

Klik hier om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet.

Procedure

U moet de toelage aanvragen binnen 60 dagen na de levering. Daarvoor neemt u contact op met onze sociale dienst.

Meebrengen

  • uw identiteitskaart
  • een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag dan aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft
  • bewijs van inkomsten
  • indien schuldoverlast: beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

Uitzonderingen

U komt niet in aanmerking als u verwarmt op aardgas, propaangas of butaangas.

Contactinformatie