Welzijnsraad

De Welzijnsraad werd opgericht in september 2020. 

Doelstellingen

  • Op verzoek of op eigen initiatief advies geven aan het schepencollege en/of het vast bureau van de gemeenteraad / de OCMW-raad / het bijzonder comité voor de sociale dienst met betrekking tot de welzijnsthema’s.
  • Samenwerken in overleg met de verschillende organisaties, verenigingen, instellingen in Aartselaar, die actief zijn op het vlak van welzijn en gezondheid.
  • De contacten met deskundigen, gezondheidswerkers bevorderen, waarbij hun kennis, kunde en ervaring kan leiden tot initiatieven die de gemeenschap ten goede komen zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak.
  • De welzijnsraad kan zelfstandig projecten en acties opzetten (binnen toegekend budget).
  • De welzijnsraad verstrekt extra informatie en heeft aandacht voor bepaalde thema’s over lokale welzijns- en gezondheidsmateries.
  • Uitbouwen van de intergemeentelijke samenwerking rond gezondheidspreventie  (ruime zin)
  • Samenwerking met  ELZ RupeLaar en regionale ELZ’s

Samenstelling

De leden van de Welzijnsraad worden voor een periode van 6 jaar verkozen. De samenstelling van de Welzijnsraad bestaat uit:

De stemgerechtigde leden zijn: 

  • afgevaardigden vanuit de door de gemeente erkende raden. De afgevaardigden worden vertegenwoordigd door één effectief lid en één plaatsvervanger. Bij het in voege gaan van deze statuten en bij het begin van elke legislatuur worden alle verenigingen die in aanmerking komen voor lidmaatschap, door het gemeentebestuur aangeschreven en uitgenodigd om zich kandidaat te stellen;
  • vrijwilligers die niet gebonden zijn maar zich wel inzetten voor de gezondheid van de burgers zetelen ten individuele titel in de Welzijnsraad. Het aantal niet gebonden vrijwilligers is maximaal gelijk aan het aantal afgevaardigden vanuit de door de gemeente erkende raden.
  • Het gemeentebestuur doet een oproep gericht aan geïnteresseerde inwoners via het gemeentelijk informatieblad om zich bij het college van burgemeester en schepenen kandidaat te stellen. Dit gebeurt schriftelijk en vergezeld van een motiveringsnota. Indien zich onvoldoende kandidaten melden wordt het aantal dat zich aanmeldt behouden. Indien er zich meer kandidaten aanbieden dan er plaatsen zijn worden de niet – gebonden stemgerechtigde leden verkozen door de  afgevaardigden van de door de gemeente erkende raden. De niet verkozen niet – gebonden stemgerechtigde leden worden geregistreerd op een lijst voor opvolgers. 

De niet – stemgerechtigde leden zijn: 

  • de schepen die bevoegd is voor welzijn;
  • het personeelslid van gemeentebestuur of O.C.M.W., dat belast wordt met het secretariaat;
  • afgevaardigde sociale dienst OCMW / seniorenconsulent
  • afgevaardigde Logo
  • intergemeentelijke preventiemedewerker

 

Samenkomsten

De Welzijnsraad vergadert minstens viermaal per jaar (tenzij overmacht) en telkens wanneer de voorzitter, de schepen voor Welzijn of één derde van de stemgerechtigde leden van de Welzijnsraad hierom verzoeken. De vergaderingen zullen plaatsvinden in het Sociaal Huis, Kapellestraat 136 van 19.30-22 uur.

Voorbeelden gerealiseerde acties van de gezondheidsraad
die de Welzijnsraad verder zal opnemen

Naar bevolking toe:

  • Informatieve voordrachten ivm algemene gezondheidszorg
  • Artikels in het gemeentelijk infoblad: gebitszorg, zonnebrandpreventie, houdingsproblemen,…
  • Educatieve tentoonstellingen
  • Zitbankenactie: de plaatsing van zitbanken in de hele gemeente om wandelen te bevorderen en voldoende rustplaatsen te voorzien.
  • Vaccinatieactie: biedt jaarlijks de mogelijkheid om je tegen bepaalde ziekten gratis te laten vaccineren.
  • ...

Naar scholen toe:

  • Projecten rond algemene gezondheid
  • Enquêtes in de lagere scholen in samenwerking met LOGO en Lokaal Bestuur

Bevolkingsonderzoeken

  • Baarmoederhalsscreening sinds 1992
  • Sensibillisering naar de onderzoeken voor baarmoederhals-, dikke darm-, borstkanker

Partners van de Welzijnsraad

  • Rode Kruis Aartselaar
  • Eerste lijnszone Rupelaar
  • Logo Mechelen
  • Gezinsbond Aartselaar
  • Erkende adviesraden van de gemeente Aartselaar 

Secretariaat

Gemeentehuis, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar, 03 870 16 35, zoey.faucompret@aartselaar.be of hilde.heyman@aartselaar.be