Woningkwaliteitsonderzoek

De Vlaamse overheid bepaalt de kwaliteitsnormen voor woningen. Woningen die hier niet aan voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Een woning is ongeschikt als ze niet voldoet aan de minimum vereisten op het gebied van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. Een woning is onbewoonbaar indien ze ernstige gebreken vertoont die een veiligheids- en/of gezondheidsrisico inhouden. Een onbewoonbaar verklaarde woning is ook ongeschikt.

Klik hier voor meer informatie over de woningkwaliteitsnormen.

Als u dus een woning, appartement of studio huurt met ernstige gebreken, kan u dit melden aan de dienst huisvesting van het Sociaal Huis / OCMW. Zij zullen de situatie met u bespreken en eventueel een woningkwaliteitsonderzoek opstarten.

Voorwaarden

  • de te onderzoeken woning bevindt zich in Aartselaar
  • u woont in deze woning of u kan een zeker belang aantonen bij het aanvragen van een kwaliteitsonderzoek
  • u hebt een sterk vermoeden dat de woning niet voldoet aan de minimale Vlaamse kwaliteitsnormen. Het gaat om normen op vlak van veiligheid, gezondheid, oppervlakte en basiscomfort. Klik hier voor meer informatie
  • u hebt de eigenaars al uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van de gebreken in de woning (meldingsplicht)
  • indien na controle blijkt dat de woning ernstige gebreken vertoont, zijn de bewoners bereid om werkmannen toegang te verschaffen om deze gebreken te verhelpen

Procedure

Verloop van de procedure

Klik hier voor het stappenplan.

Aangezien Aartselaar is ontvoogd, vragen we geen advies aan Wonen in Vlaanderen. Igean bezorgt de adviezen indien nodig. In de praktijk zal de gemeente vaak starten met de waarschuwingsprocedure.

Indien de gebreken in de loop van de procedure worden hersteld en de woning dus opnieuw beantwoordt aan de minimale Vlaamse woningkwaliteitseisen, reikt de burgemeester het conformiteitsattest uit. Indien er geen of onvoldoende pogingen worden ondernomen om de gebreken te herstellen, verklaart de burgemeester het pand ongeschikt of onbewoonbaar.

Gevolgen van een ongeschikt- of onbewoonbaarheidsverklaring 

Klik hier voor een overzicht van de gevolgen, zowel voor huurder als voor verhuurder.

In de praktijk krijgt de huurder slechts zeer uitzonderlijk voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Dit hangt af van de gebreken vermeld in het technisch verslag.

De ongeschikt- of onbewoonbaarheidsverklaring opheffen of procedure stoppen

Wanneer de gebreken werden hersteld, kan u opnieuw een woningkwaliteitsonderzoek aanvragen. In dat geval vraagt u als eigenaar het conformiteitsattest aan. Klik in de tool van Igean bij "reden van aanvraag" op "Hercontrole OO".

Meebrengen

In principe kan u zeer snel en makkelijk een woningkwaliteitsonderzoek aanvragen. Om na te gaan of deze procedure geschikt is voor het woonprobleem, is het aan te raden om foto's van de gebreken te tonen. Indien mogelijk brengt u ook het huurcontract mee, alsook kopies van de correspondentie met de eigenaar.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Uitzonderingen

In zeer uitzonderlijke gevallen (hoogdringendheid) is er een kortere procedure van toepassing, gebaseerd op de Nieuwe Gemeentewet.

Regelgeving

  • Gecodificeerd decreet over het Vlaams woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020 (citeeropschrift: "Vlaamse Codex Wonen van 2021")
  • Gecoördineerde Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

Contactinformatie