Leefloon

Het leefloon verzekert een inkomen aan personen of gezinnen die over weinig of geen inkomsten beschikken. Hebt u geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvangt u onder bepaalde voorwaarden van het Sociaal Huis/OCMW een leefloon.

Let wel: de opdracht van het Sociaal Huis/OCMW is niet om u een inkomen toe te kennen, maar wel om u de kans te geven uw leven terug zelfstandig in eigen handen te nemen. Het leefloon moet dus bekeken worden als een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Het Sociaal Huis/OCMW zal met u bekijken wat de mogelijkheden zijn: een betaalde job, een geïndividualiseerd project voor sociale integratie dat leidt naar werk, een vorming, een opleiding of studies.

Voorwaarden

 • u bent Belg, staatloos, een erkend vluchteling, een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie, of een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
 • u woont en verblijft in België
 • als u minderjarig bent, bent u ontvoogd door het huwelijk, zwanger, of u hebt minstens één kind ten laste
 • u hebt onvoldoende inkomsten en u bent niet in staat om zelf een inkomen te verwerven. Indien uw inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, kan het Sociaal Huis/OCMW dit aanvullen tot het bedrag van het leefloon
 • u bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids-of billijkheidsredenen niet mogelijk is
 • u bent bereid om uw rechten op andere sociale uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, enz..., te laten gelden indien het mogelijk is
 • het Sociaal Huis/OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, kinderen, echtgenoot, ex-echtgenoot, de adoptant of geadopteerde

Procedure

Neem contact op met de sociale dienst van het Sociaal Huis/OCMW. Indien u zich niet kan verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.

Een maatschappelijk werker stelt een dossier samen en brengt dit voor op de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad komt één keer per maand samen en beslist of u een leefloon krijgt.

Meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • bewijzen van inkomsten

Bedrag

De wet bepaalt hoeveel geld u iedere maand krijgt:

 • categorie 1: u leeft samen met één of meerdere personen waarmee u het huishouden gemeenschappelijk regelt = bedrag samenwonende persoon
 • categorie 2: u leeft alleen = bedrag alleenstaande persoon
 • categorie 3: u hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor u beiden samen

Recente bedragen vindt u terug op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.

Uitzonderingen

U moet het leefloon aanvragen bij het OCMW van de gemeente waar u woont. Mensen die niet in Aartselaar wonen, komen dus niet in aanmerking voor een leefloon vanwege Sociaal Huis/OCMW Aartselaar.

Contactinformatie