Collectieve schuldenregeling

Is uw schuldenlast onoverkomelijk en biedt een budgetbeheer geen oplossing, dan kunt u een aanvraag doen tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief collectieve schuldbemiddeling genoemd). Dit is een procedure bij de arbeidsrechtbank waarbij een regeling wordt afgesproken om uw schulden af te betalen. De rechtbank duidt hiervoor een schuldbemiddelaar aan.

Het Sociaal Huis/OCMW Aartselaar kan u helpen bij het opstellen van een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank, maar zal zelf niet optreden als schuldbemiddelaar.

Voorwaarden

 • u bent een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vereniging)
 • u woont in België
 • u bent minstens zes maanden geen handelaar (meer) of u bent minstens zes maanden failliet
 • u hebt meer schulden dan u met uw inkomen kunt betalen
 • u hebt de schulden niet opzettelijk gemaakt
 • u bent bereid om volledige medewerking en volstrekte openheid na te streven
 • u hebt - binnen de 5 jaar voor het verzoek - geen herroeping gehad van een andere procedure collectieve schuldenregeling omdat u zich niet aan de afspraken hield

Procedure

U dient een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank in. Het Sociaal Huis/OCMW of een pro deo advocaat kunnen u hierbij helpen. Het verzoekschrift geeft een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en vermoedelijke schulden, maar ook van deze van de personen met wie u samenwoont.

Als de rechter beslist dat een collectieve schuldenregeling aangewezen is, duidt hij een schuldbemiddelaar aan. Deze schuldbemiddelaar gaat na hoeveel schulden u hebt bij welke schuldeisers en onderhandelt met u en de schuldeisers over de afbetaling van uw schulden. In het afbetalingsplan wordt een budget voorzien om uw levenskosten te dekken.

Als iedereen akkoord gaat met het voorstel tot afbetaling keurt de rechter deze minnelijke aanzuiveringsregeling goed bij vonnis. Als er onderling geen akkoord wordt gevonden, dan legt de rechter zelf een regeling op. Alle partijen moeten zich aan deze gerechtelijke aanzuiveringsregeling houden.

Daarna moet u elke maand uw volledige inkomen (loon, kinderbijslag, uitkering voor werkloosheid,...) op een rekening bij de schuldbemiddelaar storten. Elke maand houdt de schuldbemiddelaar een bedrag af van deze rekening om de schuldeisers te betalen. De rest wordt naar u doorgestort. De schuldbemiddelaar kan ook alleen uw leefgeld storten. De bemiddelaar betaalt dan eerst uw vaste kosten zoals huur, verwarming, stroom, water,...

Als u zich wilt laten bijstaan door het Sociaal Huis/OCMW bij het opstellen van een verzoekschrift, neem dan contact op met onze sociale dienst.

Meebrengen

 • uw identiteitsdocumenten
 • alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin
  • bewijzen van inkomsten: loonfiches, bankrekeninguitreksels, ...
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, elektriciteitskosten, verwarmingskosten, televisie en internet, medische kosten, afbetalingen, ...
  • kredietovereenkomsten en leningcontracten
  • brieven van schuldeisers: herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardigingen, vonnissen, ...
 • een attest van gezinssamenstelling

Bedrag

Onze hulp bij het opstellen van een verzoekschrift is gratis. Bij een collectieve schuldenregeling moet je echter wel de schuldbemiddelaar betalen.

Contactinformatie