Referentieadres

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.

In principe neemt u een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben. Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het Sociaal Huis/OCMW.

Voorwaarden

Als u een referentieadres opgeeft, is dit met instemming van de persoon die op het referentieadres is ingeschreven en daartoe een verklaring van aanvaarding heeft ondertekend. De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden is strikt beperkt tot volgende categorieën van personen:

 • de personen die in een mobiele woning verblijven
 • de personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente
 • de leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de Krijgsmacht in garnizoen in het buitenland en hun gezin
 • de leden van het diplomatieke en het consulaire personeel en hun gezin
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin

 

Ook personen die wegens ontoereikende bestaansmiddelen geen of niet langer een vaste verblijfplaats hebben in België komen hiervoor in aanmerking, voor zover het Sociaal Huis/OCMW akkoord is met de inschrijving op het adres van het centrum als referentieadres. Hiervoor voldoet u aan volgende voorwaarden:

 • u bent dakloos
 • u bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
 • u doet een beroep op het Sociaal Hius/OCMW voor dienstverlening

Procedure

Als u een referentieadres wilt aanvragen bij het Sociaal Huis/OCMW Aartselaar neemt u contact op met de sociale dienst. Uit een sociaal onderzoek zal blijken of u aan de voorwaarden voldoet. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt de beslissing om al dan niet een referentieadres toe te kennen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wendt u zich met de nodige documenten tot de dienst burgerzaken om u in te schrijven op het referentieadres van het Sociaal Huis/OCMW. Daarna moet u minstens één keer om de drie maanden naar het Sociaal Huis/OCMW gaan om post op te halen.

Als u een referentieadres wilt aanvragen bij een natuurlijke persoon, moet deze persoon het document Toestemming tot inschrijving op referentieadres invullen en ondertekenen. 

Meebrengen

 • identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen (+ van eventuele gezinsleden)
 • identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen
 • formulier Toestemming tot inschrijving op referentieadres (ingevuld)

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Contactinformatie