Documenten inkijken

Het decreet over de openbaarheid van bestuur (26 maart 2004) verleent elke burger het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. Het begrip "bestuursdocument" wordt ruim opgevat en betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan worden opgevraagd. U kan deze documenten inkijken, meer uitleg vragen en/of een kopie krijgen.

Sommige documenten kan u vrij inkijken, voor andere documenten zal u een schriftelijke aanvraag moeten indienen.

 

Vrije inzage

Volgende documenten kan u opvragen via de website of ter plaatse inkijken in het Sociaal Huis/OCMW:

  • beslissingen van het openbaar gedeelte van de OCMW-raad
  • het jaarverslag, het budget en de jaarrekening
  • alle reglementen en verordeningen die van toepassing zijn
  • plannen en projecten van het Sociaal Huis/OCMW

U mag bij het inzien van de documenten notities nemen. Bij vragen kan u een afspraak maken met de ambtenaar die het document behandelt.

 

Inzage na schriftelijke aanvraag

Inzage in alle andere documenten kan na een schriftelijke aanvraag. Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wil: de aangelegenheid waarover het gaat en indien mogelijk het bestuursdocument in kwestie. Uw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken.

Als uw aanvraag aanvaard wordt, krijgt u bericht over de plaats en datum waarop u de gevraagde documenten kan inzien. Bestaat er een gegronde reden om u inzage van een document te weigeren, dan ontvangt u hiervan eveneens bericht. Het decreet over de openbaarheid van bestuur bevat natuurlijk een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat bijvoorbeeld om geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde.

 

Verbetering van persoonlijke gegevens

Kan u aantonen dat een document onvolledige of foutieve informatie over uzelf bevat, dan kan u het Sociaal Huis/OCMW vragen om de nodige verbeteringen aan te brengen. U doet dit door middel van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag, gericht aan het vast bureau van het OCMW. Deze verbeteringen worden uiteraard kosteloos uitgevoerd.

 

Beroep

Als u moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of verbetering te verkrijgen van een bestuursdocument of als u bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de ingeroepen weigeringsgrond, dan kan u binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moest worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur.

 

Contactinformatie